Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUGLAB B2B

Versie van 11 september 2019

 1. ALGEMEEN
  1. Partijen. Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Douglab gedane aanbiedingen, leveringen en diensten en alle professionele relaties en overeenkomsten tussen de klant (hierna “Klant”) en BVBA PRISCUS, handelend onder  de commerciële naam Douglab, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Boevekerke 23 en met ondernemingsnummer 0680.448. 763 (hierna “Douglab”).
  2. Overeenkomst. De Klantaanvaardt deze Voorwaarden volledig door het afsluiten van een overeenkomst met Douglab, met name doch niet uitsluitend door het ondertekenen van een offerte van Douglab, door het inloggen op een webapplicatie van Douglab en door het betalen van een factuur van Douglab. Afwijkingen op deze Voorwaarden ten gunste van de Klant zijn slechts geldig indien zij voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Elke overeenkomst met Douglab komt tot stand onder de Voorwaarden vermeld in de laatste offerte van Douglab. Indien de offerte bijzondere algemene voorwaarden vermeldt, dan hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden, algemeen of bijzonder, hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.
  3. Klant. De Klant verklaart en garandeert dat zij rechtsgeldig is georganiseerd volgens de wetten van het rechtsgebied waarin het opereert en zij de bekwaamheid, alle nodige goedkeuringen en toestemmingen heeft verkregen om aan de verplichtingen onder deze Voorwaarden te voldoen.
 2. DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DOUGLAB
  1. Diensten. Douglab staat in voor de verkoop en ontwikkeling van nieuwe concepten en vermarkten op vlak van IT, product, conceptontwikkeling en service; verkoop en ontwikkeling van software voor administratieve doeleinden; import en export; installatie en opvolging van software; consultancy bij aankoop en verkoop van computers, randapparatuur en toebehoren; computerconsultancy-activiteiten, waaronder digitalisering van ondernemingen; installatie en onderhoud van computersystemen en netwerken; installatie en onderhoud van systeemsoftware; verhuren van software en ruimte voor gegevensopslag op computers (webhosting); verkoop, ontwikkeling en onderhoud van hardware; bouwen van webapplicaties en activiteiten met betrekking tot 3D-printing.
 3. OVEREENKOMST
  1. Offerte. De offertes van Douglab zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van Douglab. Opdrachten opgenomen door aangestelden of bedienden van Douglab zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die Douglab daartoe kan verbinden. De Klant gaat een overeenkomst aan met Douglab op basis van een op maat gemaakte offerte, waarvan deze Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
  2. Uitvoeringstermijn. Aanvangsdatum en uitvoeringstermijn worden in gemeenschappelijk overleg overeengekomen bij de ondertekening van de offerte. De uitvoeringstermijnen zijn benaderend en zijn niet van toepassing in geval van onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Douglab, en die Douglab beletten de overeengekomen uitvoeringsdatum na te leven. De Klant zal Douglab binnen een redelijk tijdsbestek alle informatie en materialen die redelijkerwijs vereist zijn voor het voltooien van de overeenkomst verstrekken. Wanneer er vertraging is in de levering van deze informatie en materialen aan Douglab, hetgeen leidt tot een vertraging in de voltooiing van de werkzaamheden, heeft Douglab het recht om de overeengekomen deadlines te verlengen. Wanneer de Klant tijdens de uitvoeringstermijn meerwerken bestelt, moet de uitvoeringstermijn in onderling overleg worden verlengd.
  3. Duur. De overeenkomst wordt, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, afgesloten voor de duur van één (1) jaar, die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd voor telkens de duur van één (1) jaar. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan de overeenkomst op schriftelijk verzoek van de Klant worden opgezegd uiterlijk één (1) maand voor het einde van de overeenkomst.
  4. Ontbinding. Douglab behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder opzegtermijn of schadevergoeding in geval van ernstige niet-naleving door de Klant van de overeenkomst en/of deze Voorwaarden, enig misbruik door de Klant van de diensten van Douglab, ongeacht de aard of ernst, en onverminderd het recht van Douglab om volledige schadevergoeding van de Klant te eisen voor de geleden schade (inclusief winstderving en indirecte schade) en met behoud van de bedragen die Douglab in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.
 1. FACTURATIE
  1. Facturatie. Douglab factureert maandelijks aan de Klant conform de door haar geleverde prestaties binnen het kader van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij webhosting wordt er jaarlijks gefactureerd één (1) maand voor het einde van de duurtijd van een jaar.
  2. Prestaties. De door de Klant aanvaarde offerte vermeldt het uurtarief waaraan Douglab prestaties levert, waarbij Douglab zich steeds het recht voorbehoudt om een ander uurtarief aan te rekenen. De door de Klant bestelde meerwerken worden aan het uurtarief gefactureerd.Prestaties van Douglab van minder dan een uur worden forfaitair afgerond naar één (1) uur. Bij on-site interventies ter plaatse bij de Klant rekent Douglab 15% bovenop het reguliere uurtarief. De verplaatsingen van de aangestelden van Douglab worden doorgerekend aan het regulier uurtarief, te rekenen vanaf het moment van vertrek en tot het moment van aankomst op de maatschappelijke zetel of vestiging van Douglab.
  3. Kosten. De Klant stemt ermee in om Douglab alle gevraagde kosten te vergoeden die geen deel uitmaken van de offerte, inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van sjablonen, software van derden, stockfoto’s, lettertypen, domeinnaamregistratie, webhosting of vergelijkbare kosten.
  4. Betalingsvoorwaarden. De facturen van Douglab moeten binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum volledig (zonder aftrek, verrekening of tegenvordering) worden betaald, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke vermelding op de factuur.
  5. Eigendomsvoorbehoud. Alle domeinnaamregistraties blijven eigendom van Douglab totdat de betaling volledig door de Klant is gedaan. Douglab heeft het recht om de domeinnaam in te houden totdat alle door de Klant verschuldigde kosten zijn betaald.
  6. Laattijdige betaling. In geval van laattijdige betaling is de commerciële rentevoet van 8,5% en een forfaitair bedrag van 10% met een minimum van 125,00 EUR als schadevergoeding van rechtswege van toepassing, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  7. Onmiddellijk opeisbaar. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
  8. Opschorting prestaties dan wel ontbinding. Bij niet-nakoming door de Klant van de betalingsverplichting ten opzichte van Douglab, behoudt Douglab zich enerzijds het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de Klant niet voldaan heeft aan al de betalingsverplichtingen in het kader van de overeenkomst tussen de Klant en Douglab, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de Klant te beschouwen.
  9. Ontbinding in geval van staking van betaling. Douglab behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten nadele van de Klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de Klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de Klant.
  10. 4.10.Verbrekingsvergoeding. Voor alle gevallen waarin de overeenkomst met de Klant ten nadele van de Klant wordt ontbonden, verbindt de Klant zich ertoe om binnen 30 dagen een verbrekingsvergoeding voor gederfde winst te betalen, die forfaitair begroot wordt op 30% van de waarde van de betrokken overeenkomst, onverminderd het recht van Douglab op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade en onverminderd de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en gepresteerde werk.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Updates. Douglab behoudt zich het recht voor om haar producten op elk moment (geheel of gedeeltelijk) bij te werken. 
  2. Fouten in het eindproduct. Douglab levert alle redelijke commerciële inspanningen om de Klant op diens verzoek technische ondersteuning en spellingscontroles te bieden, maar Douglab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in haar eindproducten. 
  3. Inspanningsverbintenis. Douglab garandeert de Klant dat zij haar diensten op een professionele en bekwame manier aanbiedt. De aansprakelijkheid die Douglab kan oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de overeenkomst met de Klant vloeit echter steeds voort uit een inspanningsverbintenis.
  4. Oneigenlijk gebruik. Douglab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van haar producten die het gevolg zijn van of te wijten zijn aan oneigenlijk gebruik door de Klant, zoals het gebruik op een platform of met apparaten die hier niet voor zijn ontworpen of bedoeld; het voortgezette gebruik van een oudere versie nadat wijzigingen zijn aangebracht die de storing hebben verholpen; veranderingen, aanpassingen, combinaties of verbeteringen niet ontworpen door of voor Douglab; gepland onderhoud door Douglab; toegang door onbevoegden, inbreuken op firewalls of andere hacking door derden.
  5. Hacking. Douglab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het hacken van een website of ander online systeem.
  6. Materiële beperking. De aansprakelijkheid van Douglab is hoe dan ook beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten. De aansprakelijkheid zal bijgevolg steeds en onherroepelijk beperkt blijven tot de waarde van de door Douglab geleverde producten en gepresteerde diensten en dit op basis van de door Douglab aangerekende prijzen.
  7. Uitsluiting indirecte schade. Bovendien kan Douglab geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de schade die de Klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden, noch voor alle eventueel indirecte schade die de Klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld financieel en commercieel verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van de reputatie. 
  8. Overmacht. In geval van overmacht in hoofde van Douglab of in hoofde van één van de leveranciers van Douglab, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht het Douglab de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd het recht van Douglab zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding te ontbinden. Overmacht in hoofde van Douglab geeft de Klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst en geen recht op schadevergoeding. Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van Douglab waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verwacht, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Van overmacht is sprake ingeval van verhindering door vertraging in aanvoer van grondstoffen, hulpgoederen, brand, overstroming, vorst, regen en andere bedrijfsstoornissen zoals bedrijfsbezettingen en ziektes.
 3. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Intellectuele eigendom.Douglab bezit de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op haar producten en behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendoms- en eigendomsrechten, titels en belangen van en op haar producten.
  2. Gebruikerslicentie. Douglab verleent de Klant een beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie die niet in sublicentie mag zijn voor toegang tot en gebruik van haar producten en uitsluitend in het kader van het gebruik van de producten door de Klant. Met uitzondering van de beperkte rechten en licenties die uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend onder deze Voorwaarden, wordt geen andere licentie verleend en is geen ander gebruik toegestaan.
  3. Publicatie. De Klant mag pagina’s van de producten van Douglab uitsluitend bekijken en/of afdrukken voor persoonlijk gebruik, waarbij de Klant het materiaal niet opnieuw mag publiceren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, reproduceren, dupliceren, kopiëren of herdistribueren.
  4. Teruggave. Als de overeenkomst tussen Douglab en de Klant verloopt of wordt beëindigd, worden alle gerelateerde rechten, verplichtingen en licenties van de Klant ingetrokken en zal de Klant al het materiaal dat voortvloeit uit de producten van Douglab vernietigen, en dit binnen 10 dagen na beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst. 
 4. PRIVACYBELEID
  1. Toestemming aan Douglab als verwerkingsverantwoordelijke. De Klant geeft expliciete toestemming aan Douglab en stemt in met het Privacybeleid van Douglab om persoonsgegevens als een verwerkingsverantwoordelijke te verwerken, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna “AVG” genoemd).
  2. Toestemming aan Douglab als verwerker. De Klant erkent dat hij als verwerkingsverantwoordelijke optreedt met betrekking tot de persoonsgegevens die hij in de producten van Douglab invoert en Douglab optreedt als de verwerker met betrekking tot de persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG. Douglab verwerkt de persoonsgegevens alleen namens de verwerkingsverantwoordelijke en zal alleen persoonsgegevens bekijken of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, uitsluitend op basis van de schriftelijke instructies van de Klant.
  3. Rechten. Douglab erkent het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking, het recht op bezwaar, het recht op overdraagbaarheid en het recht op intrekking van de toestemming met betrekking tot de persoonsgegevens verstrekt door de Klant in het kader van de overeenkomst met Douglab.
  4. Veiligheid. Douglab neemt alle redelijke noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens veilig worden behandeld. Geen overdracht van de persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land mits voldoende controles zijn uitgevoerd, inclusief de beveiliging van de persoonsgegevens. De Klant erkent dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is. Hoewel Douglab ernaar zal streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om de persoonsgegevens te beschermen, kan Douglab geen absolute veiligheid garanderen.
  5. Externe verwerkers. Douglab kan externe bedrijven en personen in dienst nemen om haar diensten te faciliteren, om diensten namens Douglab te leveren, om gerelateerde diensten te verlenen of om Douglab te helpen analyseren hoe haar producten worden gebruikt. Deze derde partijen hebben slechts toegang tot persoonsgegevens om deze taken namens Douglab uit te voeren, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor een ander doel dan overeengekomen met de Klant.
  6. Cookies. De websites van Douglab maken gebruik van cookies om Douglab in staat te stellen geanonimiseerde persoonsgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden in sommige delen van de producten van Douglab gebruikt om de functionaliteit van het betreffende gebied en gebruiksgemak voor de Klant mogelijk te maken. Door de producten van Douglab te gebruiken, stemt de Klant in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacybeleid van Douglab.
 5. CONFIDENTIALITEIT
  1. Producten. De Klant zal in geen geval direct of indirect gebruik maken van de broncode van de producten van Douglab, of de onderliggende ideeën, algoritmen of handelsgeheimen demonteren, decompileren of reverse-engineeren, of andere middelen gebruiken om te proberen deze te achterhalen, die door Douglab als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd.
  2. Vertrouwelijke informatie. De Klant stemt er in het algemeen mee in dat alle zakelijke, technische en financiële informatie – die schriftelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die op zodanige wijze wordt bekendgemaakt dat een redelijk persoon de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie zou waarderen het eigendom van Douglab en haar licentiegevers blijft.Tenzij hierin uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is toegestaan, zal de Klant de informatie vertrouwelijk houden en niet gebruiken of openbaar maken, en zal de Klant ook zijn werknemers, adviseurs en onafhankelijke contractanten verplichten hetzelfde te doen.
  3. Niet-concurrentiebeding. De Klant verbindt er zich toe in geen geval direct of indirect vertrouwelijke informatie te gebruiken die is verkregen van de producten of diensten van Douglab om diensten, software, documentatie of gegevens die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten van Douglab te creëren, te leveren, in licentie te geven, over te dragen, te verhuren, leasen, of te gebruiken ten behoeve van een derde. Elke overtreding van deze bepaling zal aanleiding geven tot het betalen door de Klant van een forfaitaire schadevergoeding van een bedrag dat gelijk is aan 50% van de waarde van de overeenkomst en een dwangsom van 200 EUR per dag dat de overtreding voortduurt.
  4. Niet-afwerving van personeel. Gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na de beëindiging ervan zal de Klant van Douglab geen personeelsleden afwerven en geen personeelsleden of gewezen personeelsleden van Douglab, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, belasten met de uitvoering van opdrachten of werken of taken laten uitvoeren. Elke overtreding van deze bepaling zal aanleiding geven tot het betalen door de Klant, van een forfaitaire schadevergoeding van een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van één jaar brutoloon van de betrokken werknemer, uitbetaald tijdens het laatste jaar dat hij in dienst van Douglab was. In geval van herhaling wordt dit bedrag met 50% verhoogd.
  5. Teruggave. Als de overeenkomst tussen Douglab en de Klant verloopt of wordt beëindigd, wordt alle vertrouwelijke informatie (inclusief kopieën) teruggestuurd naar Douglab of vernietigd op eerste verzoek van Douglab en zal de Klant dergelijk materiaal niet langer gebruiken.
 6. RECHTEN
  1. Behoud van rechten. Als een van de partijen zijn rechten onder deze Voorwaarden op enig moment of gedurende een periode niet uitoefent, wordt dit niet beschouwd als een afstand van dergelijke rechten en wordt de uitoefening van een recht of rechtsmiddel niet beschouwd als een afstand van andere dergelijke rechten of rechtsmiddelen.
  2. Nietigheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt de nietigheid beperkt tot het noodzakelijke minimum of wordt de bepaling verwijderd zodat deze Voorwaarden voor het overige van kracht en afdwingbaar blijven.
 7. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMBEDING
  1. 10.1.Toepasselijk recht. De overeenkomsten worden gesloten op de maatschappelijke zetel van Douglab en zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
  2. 10.2.Forumbeding. Elke betwisting omtrent de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, tenzij Douglab verkiest het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Klant.